سخنرانی شهر هوشمند به عنوان یک گذار اجتماعی _فنی برگزار شد
12 تیر 1402
سخنرانی شهر هوشمند به عنوان یک گذار اجتماعی _فنی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دکتر مصطفی صفدری رنجبر، مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف، با عنوان شهر هوشمند به عنوان یک گذار اجتماعی _فنی در کنفرانس شهر هوشمند ایران سخنرانی کرد.