آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-03-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-03-25
تاریخ شروع کنفرانس
1402-04-11
تاریخ پایان کنفرانس
1402-04-13