فرمت استاندارد پوستر و ارائه شفاهی مقالات کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران
04 تیر 1402
فرمت استاندارد پوستر و ارائه شفاهی مقالات کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران

پذیرفته‌شدگان مقالات کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران می‌توانند برای دریافت فرمت استاندارد پوستر و ارائه شفاهی مقالات به سامانه کنفرانس به آدرس https://smartcity.irandoc.ac.ir/page_4949.html مراجعه کنند.